โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาไม่แพงใน Los Angeles | Mentor Language Institute

Mentor Language Institute

หลักสูตร

รายละเอียด 8 หลักสูตรของ MLI

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
  • TOEFL®
  • IELTS™
  • หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ + TOEIC®
  • GRE® / GMAT®

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมด
นักเรียนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยหลักสูตร ESL หลังจากนั้นมักจะเรียนพิเศษเพิ่มเติม เช่นTOEFL®, GRE®, GMAT® หรือ Business English
※บางชั้นเรียนต้องผ่านการทดสอบ จึงจะสามารถเข้าร่วมได้

หลักสูตร ESL (ภาษาอังกฤษทั่วไป)

หลักสูตรนี้จะเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ทั้ง 4 ทักษะ (การเขียน การฟัง การพูดและการอ่าน)

ESL เป็นหลักสูตรยอดนิยมของ MLI
เนื่องจากหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 8 ระดับ
จึงทำให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่ตรงกับความสามารถของท่านอย่างเต็มที่

TOEFL®

TOEFL® iBT เป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก คะแนนการสอบ TOEFL® จึงจำเป็นสำหรับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและสถาบันการศึกษา

หลักสูตร TOEFL® ของ MLI มุ่งเน้นไปที่การทดสอบและพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน (การเขียน การฟัง การพูดและการอ่าน) เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด ในการทดสอบบนอินเทอร์เน็ต (iBT)

IELTS™

IELTS ™เป็นการทดสอบที่พัฒนาขึ้นในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน เมื่อเร็ว ๆ นี้มหาวิทยาลัยในอเมริกาจำนวนมากต้องการคะแนนTOEFL®หรือคะแนน IELTS ™

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ทักษะและกลยุทธ์เพื่อพิชิตคะแนนสอบในแต่ละส่วน
กล่าวได้ว่า IELTS ™ นั้นค่อนข้างง่ายกว่าTOEFL®
เพราะเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์ สำหรับนักเรียนที่พบว่า TOEFL® นั้นยาก

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่บทสนทนาในชีวิตประจำวันและมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

ท่านสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำลองการสนทนาต่างๆที่ใช้ในชีวิตจริงด้วยการออกเสียงอย่างถูกต้อง (CMAR) สำนวนและคำแสลง (FOI) เพื่อเรียนรู้สำนวนที่ใช้ทั่วไปและฝึกซ้อมการเล่นบทบาทสมมติ (RPP)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ + TOEIC®

ในธุรกิจต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลก จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้คือการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ

ทักษะภาษาอังกฤษของท่านจะถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการจำลองเชิงปฏิบัติ เช่น การนำเสนอ Power Point การรับโทรศัพท์ การเจรจาและการประชุม แต่ยังคงเน้นคำศัพท์ การฟัง การเขียนและการพูดคุยด้านธุรกิจ

การทดสอบ TOEIC®เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในธุรกิจและถูกใช้โดยบริษัท และองค์กรต่างๆทั่วโลก หลักสูตรธุรกิจและ หลักสูตรTOEIC® จะเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการสอบ TOEIC® โดยการสอบการฟังและการเขียน โดยการแนะนำคำศัพท์ที่จำเป็นและสำรวจกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ได้คะแนนสูงในการทดสอบ

หลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของท่าน เช่น คำศัพท์ การอ่าน การฟังและไวยากรณ์ โดยการเรียนรู้กลยุทธ์ในการหาคำตอบที่ถูกต้อง และท่านจะสามารถพิชิตคะแนนสูงสุดมาได้

GRE® / GMAT®

ในการเข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครต้องมีคะแนน GRE® หรือ GMAT® ผู้เรียนในหลักสูตร GRE®/GMAT® จะได้เรียนรู้ทักษะและยุทธศาสตร์ที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่คำศัพท์ การเขียนเรียงความและการอ่านเพื่อความเข้าใจ

การเรียนรู้แนวคำถาม ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการตอบคำตอบที่ถูกต้อง
※ไม่มีวิชาคณิตศาสตร์ที่ MLI

更新日:

Copyright© Mentor Language Institute , 2021 All Rights Reserved.