fbpx

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาไม่แพงใน Los Angeles | Mentor Language Institute

Mentor Language Institute

วันแรกที่ MLI

ยินดีต้อนรับสู่ Mentor Language Institute

MLI จะมีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในตอนต้นภาคเรียน (ทุก 4 สัปดาห์)

การปฐมนิเทศเป็นการแจ้งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นแก่ท่าน เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร กฎระเบียบด้านการเข้าเมืองและกฎระเบียบของโรงเรียน ตลอดจนช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ทางวิชาการทั้งหมด
ท่านจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ของเรา

<วันที่เริ่มต้นของแต่ละเทอม (คริสต์ศักราช)>
- 12 พฤศจิกายน 2019
- 10 กุมภาพันธ์ 2020
- 04 อาจ 2020
- 27 กรกฎาคม 2020
- 19 ตุลาคม 2020
การปฐมนิเทศเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.

การปฐมนิเทศและผลการทดสอบ

13:00 – 13:30 รับเอกสารและลงทะเบียน
13:30 – 14:00 เข้าฟังการปฐมนิเทศเชิงวิชาการ
14:00 – 15:00 ทำแบบทดสอบ
15:15 – 15:35 รับฟังนโยบายโรงเรียนและกฎการเข้าเมือง
15:35 – 15:50 บริการโอนย้ายเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย
15:50 – 16:00 รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและหอพัก
16:00 – 16:10 การสอบพูดและการจัดชั้นเรียน
16:10 – 16:20 ชำระค่าหนังสือเรียน

สิ่งที่ต้องนำมาในวันปฐมนิเทศ

  • หนังสือเดินทาง
  • I-20
  • ใบรับรองการจบการศึกษาสูงสุด (ในกรณีที่ไม่ได้นำมาในการสมัครครั้งแรก)
  • ปากกาและกระดาษ

รายละเอียด

ตารางการปฐมนิเทศ

ท่านต้องกรอกข้อมูลลงในใบลงทะเบียน
จากนั้นผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละชั้นเรียน
ผู้เรียนจะสามารถย้ายขึ้นไประดับที่ยากกว่าได้จากผลการเรียน

ทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์

หลังจากการปฐมนิเทศท่านจะได้รับ "การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ" ซึ่งเป็นข้อคำถาม 80 ข้อ โดยมีส่วนของการฟังและการเขียนที่ครอบคลุมไวยากรณ์ คำศัพท์และการอ่าน ภายในเวลา 60 นาที เพื่อช่วยในการกำหนดระดับภาษาอังกฤษของท่าน
หลังจากการทดสอบท่านจะได้รับการทดสอบการพูดอย่างรวดเร็ว (การสัมภาษณ์) กับหนึ่งในผู้สอนของเรา (ทั้ง PC, AD หรือผู้สอนของ MLI)
การทดสอบนี้จะช่วยกำหนดระดับและ/หรือหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดตามทักษะและเป้าหมายของท่าน

การชำระค่าหนังสือเรียน

หลังการทดสอบและการสัมภาษณ์ ผู้เรียนจะซื้อหนังสือจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งท่านสามารถถามคำถามหรือข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้

更新日:

Copyright© Mentor Language Institute , 2020 All Rights Reserved.